Pravila o nagradni igri

Pravila in splošni pogoji v nagradni igri “BiteMe – uživaj poletje na supu”

 

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre »BiteMe – uživaj poletje na supu« (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je podjetje Medex Trade d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Pravila in splošne pogoje in da se z njimi strinja.

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke BiteMe. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na trg organizator nagradne igre, Medex Trade d.o.o.

 

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 12. 5. 2023 do vključno 12. 6. 2023. Objavljena je na spletni strani https://biteme-nutrition.com/nagradna-igra/ in v trgovinah Spar in Interspar.

 

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri in nagrade

Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo v žrebanju za 4 nagrade:

 • 1 x sup deska WASUP 116 s 3 delnim veslom v vrednosti 579 €
 • 1 x nahrbtnik DryTide 30 L Waterproof Daypack v vrednosti 90 €
 • 1 x Highlander Velebit treking za 4 osebe v vrednosti 500 €
 • 1 x BiteMe protein mix box (18 cookies) v vrednosti 45 €

Nagrade bodo podeljene naključno in ni možnosti izbire. Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado.

Sodelujejo vsi, ki bodo v času nagradne igre izpolnili obrazec na spletni strani https://biteme-nutrition.com/nagradna-igra/.

V primeru nepravilno ali nepopolno izpolnjenega obrazca bo sodelujoči iz sodelovanja in žrebanja izločen. Prav tako bo izločen, če ne bo priložil originala ali kopije računa pred prevzemom nagrade.

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletnih straneh https://biteme-nutrition.com/nagradna-igra/. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno izjavlja, da je s pravili nagradne igre seznanjen in izjavlja da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se udeleženec zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Način sodelovanja brez nakupa je opisan v točki 5.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 15 let, bodo morale za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Medex Trade d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi družinski člani.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 

 1. Način sodelovanja

V nagradni igri posamezniki sodelujejo na dva enakovredna načina:

a) Sodelovanje z nakupom

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje ob nakupu vsaj treh (3) izdelkov blagovne znamke BiteMe Nutrition v trgovinah Spar, Interspar in SPAR Online in izpolnitvijo obrazca na spletni strani https://biteme-nutrition.com/nagradna-igra/. Veljajo vsi vnosi od 12. 5. 2023 od 00:00 do 12. 6. 2023 do 24:00.

Uporabnik na spletni strani https://biteme-nutrition.com/nagradna-igra/. izpolni obrazec, v katerega vpiše številko računa (primer: XXXX-XX-XXXXX) ali sliko računa, ki vključuje tri BiteMe izdelke, kontaktne podatke in potrdi splošne pogoje. Vsak lahko sodeluje večkrat, vendar samo enkrat s posamezno številko računa (z enim računom). V nagradni igri lahko posamezniki sodelujejo z blagajniškimi računi, ki so izdani v času trajanja nagradne igre (od 12. 5. 2023 do 12. 6. 2023).

Vsakdo lahko sodeluje večkrat (tolikokrat, kolikor številk različnih računov vpiše v obrazec), vendar lahko vsak posameznik prejme le eno izmed nagrad. Izvirnik računa mora sodelujoči v nagradni igri hraniti, saj v primeru izžreba z njim nagrajenec izkaže upravičenost do nagrade.

Veljajo le računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji v obdobju od 12. 5. 2023 do vključno 12. 6. 2023.

Z izpolnitvijo obrazca oseba strinja s pravili in pogoji nagradne igre, ki so objavljeni na https://biteme-nutrition.com/nagradna-igra/.

b) Sodelovanje brez nakupa

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik  na spletni strani https://biteme-nutrition.com/nagradna-igra/ v obrazec vnese svoje podatke in priloži fotografijo kateregakoli BiteMe Nutrition izdelka. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo  na navedeni način sodelovali v obdobju od 12. 5. 2023 do 12. 6. 2023. Na ta način lahko posameznik sodeluje le enkrat.

 

 1. Žrebanje nagrad

Zaključno žrebanje nagrad bo izvedeno z naključnim algoritmom. Potekalo bo 16. 6. 2023 na sedežu izvajalca v prisotnosti treh članov komisije. Žrebanje ne bo javno.

O žrebanju odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja.
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

 

 1. Obveščanje o nagrajencih

Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 5 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na spletni strani www.biteme-nutrition.com.

Nagrajenci bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti na elektronski naslov, ki so ga navedli ob prijavi.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo na spletnih straneh organizatorja.

 

 1. Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli po dogovoru z organizatorjem osebno na sedežu organizatorja ali jim bodo vročene priporočeno po pošti najkasneje v roku 45 (z besedo: petinštirideset) delovnih dni od izvedbe žrebanja nagrad.

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko obvesti nagrajenca o prejemu nagrade in mu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:

– pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali

– ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ali

– nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali

– tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

 1. Izključitev odgovornosti 

  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitne napačno izpolnjene prijave,
 • morebitno neuspele prijave na nagradno igro,
 • morebitno pomanjkljivo izpolnjene podatke v nagradnem obrazcu,
 • (ne)delovanje spletnega mesta www.biteme-nutrition.com,
 • vse ostale aktivnosti na www.biteme-nutrition.com,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 1. Davčne obveznosti

Dobitnik je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko.

Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade. Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Vsi sodelujoči, ki izpolnijo obrazec za sodelovanje v nagradni igri skupaj z osebnimi podatki, izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov za namen nagradne igre.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) na www.biteme-nutrition.com z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri »BiteMe – uživaj poletje na supu« sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru  kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo zgolj v namene nagradne igre in pošiljanja darila nagrajencem ter za namen obveščanja s strani organizatorja, če se je sodelujoči s tem izrecno strinjal. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeležencem so skladno z ZVOP-2 in uvedbo GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec nagradne igre oz. njegov skrbnik ali zastopnik lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi osebni podatki pridobljeni v nagradni igri začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Medex Trade d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana ali na marketing@medex.si. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca trajno izbrisali.

Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.

 

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so dostopni na https://biteme-nutrition.com/nagradna-igra/. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev bo udeležence sodelujoče obveščal z objavami na spletnih straneh www.biteme-nutrition.com.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: marketing@medex.si.

 

 1. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 8. 5. 2023 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.biteme-nutrition.com.

Ljubljana, 8. 5. 2023